website

Mokinių seimas

Spausdinti



 2016/2017 m. m. Mokinių seimo pirmininkė - 8b klasės mokinė Evelina Pultinevičiūtė

Mokinių seimo kuratorius socialinė pedagogė Rasa Maniušienė

Eil.nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

1.

Paulius Indilas

5

2.

Orestas Deveikis

5

3.

Gelija Bartaškaitė

5

4.

Evelina Pakėnaitė

5

5.

Tomas Babelis

6a

6.

Miglė Mikuckaitė

6a

7.

Karolina Lubytė

6b

8.

Kamilė Černiauskaitė

6b

9.

Greta Simonavičiūtė

7a

10.

Austėja Jackevičiūtė

7a

11.

Karolina Pinkevičiūtė

7b

12.

Urtė Mališauskaitė

7b

13.

Austina Tarvydaitė

8a

14.

Evelina Strakšytė

8a

15.

Silvija Lubytė

8a

16.

Rimantė Mameniškytė

8b

17.

Aurelija Karvelytė

8b

18.

Austėja Gudelytė

8b

 

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Mokinių seimo nuostatai

Mokinių seimas - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių seimą sudaro 5-8 klasių atstovai.
Mokinių seimas renkamas vieneriems mokslo metams. Jam vadovauja seimo pirmininkas;
Kiekvienos klasės mokiniai kasmet pirmąjį mokslo metų mėnesį klasių susirinkimuose atviru balsavimu balsų dauguma išsirenka po du atstovus į mokyklos Mokinių seimą;
Pirmąjį Mokinių seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Mokinių seimo narys. Jis vadovauja posėdžiui tol, kol išrenkamas Mokinių seimo pirmininkas. Pirmininkas ir sekretorius renkami posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Jei kandidatai gavo vienodą balsų skaičių, pirmininku ar sekretoriumi tampa vyresnis pagal amžių kandidatas. Siūlyti kandidatus ir būti išrinktu seimo pirmininku turi teisę kiekvienas Mokinių seimo narys.
Mokinių seimas turi teisę šalinti atstovus iš seimo už neetišką elgesį. Pašalinto atstovo klasė išsirenka naują atstovą į Mokinių seimą;
Mokinių seimo posėdžius kviečia, organizuoja ir jiems pirmininkauja seimo pirmininkas. Posėdžiai protokoluojami;
Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Mokinių seimo narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia pirmininko balsas;
Seimo posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą. Į juos gali būti kviečiami Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys, kitų savivaldos institucijų atstovai;
Mokinių seimas svarsto: svarsto ir derina su Mokyklos direktoriumi mokinių renginių planus, organizuoja ir dalyvauja įvairiuose mokiniams skirtuose renginiuose, koordinuoja klasių bendruomeninę veiklą, svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus, svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentų projektus, renka mokinių atstovus į Mokyklos tarybą;
Mokinių seimo veiklą kuruoja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas.

 

Saturday the 19th. Adresas: J. Basanavičiaus g. 32, LT-28140 Utena. Tel.:+370 389 55369, faksas: +370 389 55369, Elektroninis paštas: mokykla@saltenis.utena.lm.lt Juridinio asmens kodas 190181786. Svetainės administratorė J.Kraujalienė informatika@saltenis.utena.lm.lt