website

Mokinių seimas

Spausdinti 2020/2021 m. m. Mokinių seimo pirmininkė - 8 klasės mokinė Vytautė Meškuotytė

Mokinių seimo kuratorius Džiuginta Kažukauskaitė

 

Eil.nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

1.

Aira Čiutaitė

5a

2.

Kamilė Gikytė

5a

3.

Ieva Jankauskaitė

6a

4.

Saulė Užkurelytė

6a

5.

Enrika Zolubaitė

7a

6.

Viltė Bulkaitė

7a

7.

Gabija Adamkavičiūtė

8a

8.

Vytautė Meškuotytė

8a

9.

Smiltė Tamašiūnaitė

8a

10.

Deimilė Klevaitė

8a

11.

Viktorija Čižaitė

8a

 

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Mokinių seimo nuostatai

Mokinių seimas - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių seimą sudaro 5-8 klasių atstovai.
Mokinių seimas renkamas vieneriems mokslo metams. Jam vadovauja seimo pirmininkas;
Kiekvienos klasės mokiniai kasmet pirmąjį mokslo metų mėnesį klasių susirinkimuose atviru balsavimu balsų dauguma išsirenka po du atstovus į mokyklos Mokinių seimą;
Pirmąjį Mokinių seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Mokinių seimo narys. Jis vadovauja posėdžiui tol, kol išrenkamas Mokinių seimo pirmininkas. Pirmininkas ir sekretorius renkami posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Jei kandidatai gavo vienodą balsų skaičių, pirmininku ar sekretoriumi tampa vyresnis pagal amžių kandidatas. Siūlyti kandidatus ir būti išrinktu seimo pirmininku turi teisę kiekvienas Mokinių seimo narys.
Mokinių seimas turi teisę šalinti atstovus iš seimo už neetišką elgesį. Pašalinto atstovo klasė išsirenka naują atstovą į Mokinių seimą;
Mokinių seimo posėdžius kviečia, organizuoja ir jiems pirmininkauja seimo pirmininkas. Posėdžiai protokoluojami;
Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Mokinių seimo narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia pirmininko balsas;
Seimo posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą. Į juos gali būti kviečiami Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys, kitų savivaldos institucijų atstovai;
Mokinių seimas svarsto: svarsto ir derina su Mokyklos direktoriumi mokinių renginių planus, organizuoja ir dalyvauja įvairiuose mokiniams skirtuose renginiuose, koordinuoja klasių bendruomeninę veiklą, svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus, svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentų projektus, renka mokinių atstovus į Mokyklos tarybą;
Mokinių seimo veiklą kuruoja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas.

 

1.

Saulė Užkurelytė

5a

2.

Ieva Jankauskaitė

5a

3.

Viltė Bulkaitė

6a

4.

Brigita Veteikytė

6a

5.

Smiltė Tamašiūnaitė

7a

6.

Vytautė Meškuotytė

7a

7.

Gelija Bartaškaitė

8a

8.

Karolina Stanislovėnaitė

8a

9.

Evelina Pakėnaitė

8a

10.

Akvilė Šakalinytė

8a

11.

Sigita Ryliškytė

8a

12.

Liepa Narkūnaitė

8a

13.

Laurynas Maigys

8a

Thursday the 5th. Adresas: J. Basanavičiaus g. 32, LT-28140 Utena. Tel.:+370 389 55369, faksas: +370 389 55369, Elektroninis paštas: mokykla@saltenis.utena.lm.lt Juridinio asmens kodas 190181786. Svetainės administratorė J.Kraujalienė informatika@saltenis.utena.lm.lt